Dykning i Gullmarn

Dykning i Gullmarn är fantastiskt. Gullmarn är västkustens pärla när det kommer till dykning. Det sker mycket aktivitet kring Gullmarn när det kommer till just dykning. Gullmarn bjuder på allt från grunda fina sandbottendyk till djupa 90m dyk för teknisk dykning.

 

Information om Gullmarn

Gullmarn, inofficiellt kallad Gullmaren eller Gullmarsfjorden, är en 25 kilometer lång tröskelfjord i mellersta Bohuslän; med bifjordarna Färlevfjorden och Saltkällefjorden är den omkring 30-35 kilometer. Det är Sveriges mest utpräglade tröskelfjord med ett genomsnittligt djup på 20-40 meter vid mynningen och ett största uppmätt djup på 118,5 meter. Bredden är 1-3 kilometer.

Fjorden blev 1983 Sveriges första marina skyddsområde. Naturreservatet omfattar 16 499 hektar och berör flera kommuner.

Geografi

Gullmarn bildades genom att en förkastningsspricka uppstod i urberget och utgör en gränszon mellan gnejsområdet i söder och granitområdet i norr. Naturformerna varierar mellan branta klippor, som stupar rätt ner i fjorden, och flackare strandpartier med betesängar och sandstränder.

Fjorden skiljer Stångenäset i norr från Bokenäset och Skaftölandet i söder. Vid mynningen längst ut på Stångenäset ligger staden Lysekil med samhället Fiskebäckskil på andra sidan fjorden. Längre in i fjorden, strax innan den delar upp sig i Färlevfjorden och Saltkällefjorden, ligger Stora Bornö och Lilla Bornö. Ännu längre in finns orterna Barkedal, Sämstad och Lingatan.

Förhistoria och historia

Människan har en lång närvaro runt Gullmarn. Redan från stenåldern finns det belägg för bosättningar i trakten genom olika gravlämningar. Strax norr om Brastad på Stångenäset återfinns några av landets förnämsta hällristningar daterade till bronsåldern.

Området tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658 då hela Bohuslän överläts till Sverige.

Under 1800-talets sista decennier fick Lysekil och trakten runt ett uppsving genom att Oscar II använde staden som badort och en del av societeten lät bygga sina sommarvillor här. Mycket av denna bebyggelse finns ännu bevarad i de äldre delarna av Lysekil.

På 1900-talet förlades en marinbas till Skredsvik där Saltkällefjorden mynnar ut i Gullmarn. Trålning efter nordhavsräka bedrevs i fjorden mellan åren 1902 och 1989.

1983 förklarade Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus Län fjorden som naturvårdsområde. 1999 blev den i och med miljöbalkens införande ett marint reservat. Området har sedan dess blivit Natura 2000-klassat.

Havsforskning

Havsforskning i Gullmarn har gamla anor. Redan 1877 grundades Kristinebergs Marina Forskningsstation vid Fiskebäckskil. 1902 grundades en forskningsstation, Bornö hydrografiska fältstation på Stora Bornö och 1915 grundades Klubbans biologiska station, som drivs av Uppsala universitet.

Fjorden innehåller varierade och artrika marina miljöer och är ett reproduktionsområde för fisk och kräftdjur. Flera rödlistade fiskarter återfinns.

Området är på grund av den artrika miljön också mycket populärt för sportdykning.

Ett sällsynt fynd av den tropiska hajarten vitspetsig oceanhaj gjordes år 2004 vid Skredsvik, då man fann ett dött exemplar av denna hajart, långt norr om vad som anses vara dess nordligaste gräns.

Naturreservat

Fjorden är ett naturreservat i Morlanda socken i Orusts kommun, Skaftö, Lyse, Brastads och Bro socknar i Lysekils kommun, Dragsmarks, Bokenäs och Skredsviks socknar i Uddevalla kommun samt Foss socken i Munkedals kommun. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Det bildades 1983 och omfattar 16499 hektar. Intill fjorden finns också Gullmarsskogens, Gröderhamnsängens, Vägeröds, Gåseviks, Gåsöskärgårdens, Stora Bornö och Stångehuvuds naturreservat i Lysekils kommun samt Bassholmens, Kärlingesunds, Svartedalens och Gullmarsbergs naturreservat i Uddevalla kommun.

Källa

Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Gullmarsfjorden)

 

Dykplatser vid Gullmarn

Gullmarn bjuder på ett antal landbaserade dykplatser som är enkla att komma till och som passar dykare av slag och utbildningsnivåer.

Det finns alla typer av dyk såsom grunda dyk med praktisk sandbotten för utbildningar, djupa dyk för teknisk dykning och rebreather dykning, dyk längst bergskanter som går i etapper eller längs branta, stupande klippväggar och överhäng. Oftast sker dykningen i skyddade miljöer vilket gör orienteringen enkel och praktisk.

Vid vissa dykplatser får dykare samsas ihop med badare, campingbesökare eller privata ägare. Därför skiljer sig regler och föreskrifter från plats till plats och det är viktigt att vi dykare samarbetar och ser till att dykare fortsätter vara välkomna till dessa dykplatser.

Dykplatsen_Skår_Gullmarn_Small Dykplatsen_Fossen_Gullmarn_Small Dykplatsen_Jordfall_Gullmarn_Small
Dykplatsen_Hällebäck_Gullmarn_Small Dykplatsen_Ormestad_Gullmarn_Small Dykplatsen_Dännäs_Huvud_Gullmarn_Small
Dykplatsen_Släggö_Gullmarn_Small Dykplatsen_Vikarvet_Gullmarn__Small Dykplatsen_Stockevik__Gullmarn_Small

 

Sikt i Gullmarn

Sikten i Gullmarn kan variera kraftigt. Från riktigt dålig sikt med bara någon decimenter till upp emot 15m fantastisk sikt.

Främst beror sikten på hur mycket regn och/eller smältvatten som fyllts på samt hur strömförhållanden och vinden har varit. Förändringarna kan ske mycket snabbt och variera kraftigt bara mellan två dyk samma dag. Dessutom kan djupet påverka sikten. Många gånger kan man uppleva språngskikt som påverkas av temperatur, strömmar, salthalt med mera.

Det är relativt vanligt att det kan ligga ett lite brunaktigt skit av sötvatten vid ytan där sikten är extremt dålig. Sikten brukar för det mesta bli mycket bättre när man kommit under detta skit. Dock kan detta påverka ljusinsläppet avsevärt och därför rekommenderas lampa.

 

Djurlivet i Gullmarn

Djurlivet i Gullmarn är väldigt unikt och detta grundar sig främst i att djuphavslevande organismer och larver ibland följer med vattenmassorna in i fjorden när bottenvattnet byts ut. Dessa larver och organismer blir därefter kvar innanför tröskeln och kan tack vare den höga salthalten leva kvar där

Därför kan man i Gullmarn uppleva arter på dykbara djup som annars lever mycket djupare. Bra exempel på dessa arter är Nordhavsräkor, Havskräftor, Trollkrabbor, Sjöpennor, Piprensare och Bläckfisk.